/>
שרות למערכות רשת -שירות שנתי
קוד מוצר:100
 

ביתן בוניקס (1998) בע"מ         1998  bitan boniks

רח האורנית 14 תל-מונד 40600 טל 054-4598953                  boniks@silver.co.il

לכבוד__________________

                                                                       תאריך _________________
טל`: __________________

פקס :   ________________                         

הסכם שירות/ הצעה

שנערך ביום _______________ בתל אביב

בין

_______________

_______________

לבין

ביתן בוניקס (1998) בע"מ

מרחוב האורנית 14 תל-מונד 40600

 הואיל                והמזמין מעונין לספק שרות לתוכנת רשת WINDOWS + שרת

והואיל               והספק הציע למזמין לבצע שירותי תחזוקה תוכנת רשת WINDOWS

                        (מערכת הפעלה בלבד ) הנ"ל , המותקנים במשרד הלקוח.

והואיל               והובא לידיעת הספק השימוש שנעשה בציוד הנ"ל , וקיומם של רכיבי החומרה נוספים.

והואיל                והמזמין קיבל את הצעתו של הספק.

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן :

 1. המזמין רוכש בזה מהספק והספק מתחייב בזה לספק למזמין שירותי תחזוקת רשת באתר הלקוח לתצורות המפורטות במפרט הנ"ל  כחלק בלתי נפרד מחוזה זה ( להלן – "התצורות המוזמנות"). המזמין רוכש בזה מהספק והספק מתחייב בזה לספק למזמין שירותי   רשת ל-____ תחנות  windowsXP.   _ויסטה _7 WIN 
 1. הספק מצהיר בזה כי התצורות הכלולות בחוזה זה הינן תצורות מוכרות לו וכי הוא מסוגל לתת להן שירות אמין ולספק להן פתרונים מתאימים. הספק מצהיר כי הינו בעל ידע , יכולת והכישורים לספק את השירות המוזמן באופן מקצועי ומיומן.
 1. הספק מתחייב בזה ליתן למזמין לפי דרישותיו , שירות תחזוקה לתצורות המוזמנות לתקופה בת 12 חודשים , שתחילתה ביום ______________ וסיומה ב ____________.
 1. הספק מתחייב ליתן שירות לצורך החזקתן המונעת והחזרתן של התצורה למצב עבודה תקין , שירות התחזוקה יכלול אחזקתה של מערכת קיימת בתצורתה עם כניסת הלקוח להסכם זה כמקובל בתצורה זו.

  תצורות וחלקי תצורות או רכיבים שיוחלפו במסגרת מתן השירות תחזוקה יעמדו בכל דרישות הפעולה המקובלות לסוג זה של תצורה להנחת דעתו של המזמין.

 1. הספק מתחייב להמציא פיתרונות ע"פ לוחות הזמנים הבאים:
  עד  24 שעות חוסר יכולת לעבוד באחת מתחנות המשרד.
  48 שעות במקרה של כל תקלה אחרת.

 2. הספק מתחייב כי במידה ומסיבה שאינה בשליטתו לא יהיה ניתן להשלים תיקון תצורה ע"פ לוחות הזמנים בסעיף 6 לעיל, ימציא הספק פתרון חילופי בדרך של המצאת רכיב חילופי , או תצורה שלמה חלופית , עד להחזרת התצורה של המזמין למצב פעולה תקין , הכל על חשבונו והוצאותיו , המועדים כוללים גם את זמני ההובלה והתיקון במעבדות השירות של הספק.
 3. בכל מקרה בו יהיה צורך להעביר את התצורות לצורכי תיקון למעבדות שרות ובחזרה מהן ייעשה הדבר על ידי הספק , על חשבונו, הוצאותיו ואחריותו למעט חלקי החילוף.

תצורות וחלקי תצורות שהוחלפו יחויב הלקוח .

 1. שירות מכוח הסכם זה אינו כולל תיקון והחלפת רכיבים חומרה. אין הספק אחראי למידע data ותוכנה של הלקוח מכל סוג שהוא ולנזקים העקיפים שיגרמו ללקוח עקב אובדנו מכל סיבה שהיא.
  השירות לא כולל אחריות על פגיעת וירוסים(ידואים בלבד כאשר החברה דואגת להפעלתה
 2. של מערכת הגנה בפניהם הידועים כיום).

 3. השירות אינו כולל התקנות חדשות ותוספות לרשת. תוספות והתקנות חדשות לרשת יחויבו לפי תעריף של שעת עבודה. חוזה זה עונה עד 6 קריאות בחודש ..
 1. הספק אחראי על  כל נזק אחר שייגרם לתצורות או לכל חלק מהן בעת הובלתן למעבדה והימצאותן אצלו והובלתן חזרה למזמין (למעט כח עליון).
 1. תמורת קיום כל התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה הוא (הספק) זכאי לתשלום סכום השווה ל – ______   ₪  לחודש  בתוספת מע"מ.
 1. תחילת תקופת השרות החל מתאריך  _________    

 מחיר שעת עבודה נכון לתאריך זה הינו   220 ₪  .

לראיה באו הצדדים על החתום

____________________                                            ____________________

לקוח                                                                             ביתן בוניקס (1998) בע"מ

v     נא להחזיר חתום.


  


 |  ראשי |  אודות החברה  |  בקשה למוצר  |  המלצות  |  קריאת שירות  |  יצירת קשר  |  הוספה למועדפים  | 
ביתן בוניקס (1998) בע''מ-שירות ושיווק מחשבים תוכנה ותקשורת- www.boniks.silver.co.il © כל הזכויות שמורות
ביתן בוניקס האורנית 14 ת.ד 3012 תל מונד מיקוד 40600 טלפון:09-7965020 פקס: 09-7965020 נייד: 0544598953
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל